Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka OPN Občine Radeče

Nazaj

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 in 70/2008-ZVO-1B) župan Občine Radeče z javnim naznanilom obvešča občane in zainteresirano javnost o

JAVNI RAZGRNITVI dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Radeče in okoljskega poročila z revidiranim dodatkom za varovana območja.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila z revidiranim dodatkom za varovana območja bo potekala v času od petka, 18. septembra 2009 do vključnu ponedeljka, 19. oktobra 2009 v prostorih Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, znotraj poslovnega časa Občine Radeče.

V času javne razgrnitve bo organizirana JAVNA OBRAVNAVA in sicer v sredo, 14. 10. 2009, ob 16. uri v prostorih doma PORP v Radečah.

Na javni obravnavi bodo prisotnim podane obrazložitve in dodatna pojasnila k razgrnjenem gradivu.

Občani in zainteresirana javnost se lahko seznanijo z odlokom dopolnjenega osnutka in izvedbenimi kartami za posamezno območje krajevne skupnosti tudi na sedežih krajevnih skupnosti Svibno, Jagnjenica in Vrhovo.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjeni dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo podajo pripombe vsi zainteresirani. Pripombe in predlogi se lahko do konca javne razgrnitve podajo kot zapis v knjige pripomb in predlogov na vseh mestih javne razgrnitve ali pošljejo na naslov Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče. Ustno se lahko pripombe in predlogi podajo le na javni obravnavi.

Občine Radeče bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.

Župan
Občine Radeče
MATJAŽ HAN l.r.

Javno.naznanilo.OPN.Radece

Preskoči na osrednjo vsebino