Javno naznanilo o javni objavi predloga sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče in okoljskega poročila

Nazaj

Spoštovani,

gradivo je objavljeno na https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/ (Javne razgrnitve in seznanitve) in tudi na Javne objave Ministrstva za okolje in prostor | GOV.SI.

Povezava na gradivo na WeTransferju: https://we.tl/t-qCEwsudROL

Povzetek za javnost, ki je sicer vložen v SD DPN: pov_jav

Podpisano javno naznanilo in obrazec za pripombe:  Javno_naznanilo_-_objava_SD_DPN_in_OP
2_Obrazec_za_pripombe_in_predloge

Javno naznanilo:

Na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) v zvezi s tretjim odstavkom  89. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 30/16) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet s tem

J A V N I M   N A Z N A N I L O M

obveščata javnost o javni objavi

predloga sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta za cesto

G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče

in okoljskega poročila

 

I.

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo naznanjata javno objavo:

  • predloga Sprememb in dopolnitev državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, ki ga je pod številko projekta 8576 januarja 2022 izdelal Ljubljanski urbanistični zavod d. d. (v nadaljnjem besedilu: SD DPN);
  • povzetka za javnost;
  • okoljskega poročila za SD DPN za cesto G2 – 108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1 – 5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, ki ga je pod številko dokumenta 200-2019 junija 2021, November 2021 – dopolnitev 1, izdelal AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p.;
  • ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve SD DPN.

 

II.

Gradivo iz prejšnje točke bo od 21. februarja 2022 do 23. marca 2022 javno objavljena v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI (povezava: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/).

 

III.

Javnost ima v času javne objave, do 23. marca 2022, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer:

  • po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom »SD DPN za cesto Hrastnik–Zidani Most«,
  • elektronsko na naslov: mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »SD DPN za cesto Hrastnik–Zidani Most«.

 

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta preučili pripombe in predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI in posredovano udeleženim občinam.

 

Št. 35008-2/2017-2550-186

Ljubljana, dne 11. februarja 2022.

 

Georgi BANGIEV   Monika PINTAR MESARIČ
GENERALNI DIREKTOR

DIREKTORATA ZA PROSTOR,

GRADITEV IN STANOVANJA

  GENERALNA DIREKTORICA

DIREKTORATA ZA KOPENSKI PROMET

 

 

Preskoči na osrednjo vsebino