Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče za leto 2022

Nazaj

Občina Radeče na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 152/20) in Odloka o priznanjih Občine Radeče (Ur. l. RS št. 49/05) objavlja

 

JAVNI  RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče za leto 2022

  1. Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Radeče so lahko občani, politične stranke,

     krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

 

  1. Podeljujejo se naslednja priznanja:

a) naziv Častni občan – se podeljuje občanom Občine Radeče in drugim državljanom RS, kakor državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Občine Radeče. Vsako leto se lahko podeli en naziv Častnega občana.

b) Zlatnik Občine Radeče – podeljuje se za: 

     –  večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena

     – večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

Vsako leto se lahko podeli največ dva Zlatnika Občine Radeče.

c) Srebrnik Občine Radeče – podeljuje se:

    – za posebne dosežke in uspehe na vseh področjih družbenega življenja,

    – ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,

    – ob drugih utemeljenih podobnih priložnostih.

      Vsako leto se lahko podeli največ tri srebrnike Občine Radeče.

  1. Pobuda mora biti v pisni obliki in mora vsebovati:
  • naziv in ime predlagatelja,
  • ime in priimek ter osnovne osebne podatke prejemnika priznanja,
  • obrazložitev pobude,
  • dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi,
  • privolitev kandidata.

 

  1. Rok za predložitev predlogov je 6. maj 2022 ali na ta dan oddani kot priporočena pošiljka po pošti. Predlogi morajo biti oddani v zaprti kuverti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom “Razpis – priznanja” in naslovom predlagatelja na zadnji strani kuverte.

 

  1. Razpisna dokumentacija je na voljo na vložišču Občine Radeče in na spletni strani www.radece.si. Dodatne informacije dobite na tel. št.: 56 80 800.

 

Št.: 094-1/2022/2                                                                                                                                              Občina Radeče

Radeče, 5. 4. 2022                                                                                                                                              Župan

                                                                                                                                                                                Tomaž Režun l.r.

Razpis Priznanja Občine Radeče 2022

PREDLOG ZA PODELITEV 2022

Preskoči na osrednjo vsebino