Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče za leto 2017

Nazaj

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/06-UPB1, 110/09, 92/12) in Odloka o priznanjih Občine Radeče (Ur. l. RS št. 49/05) objavljamo

JAVNI  RAZPIS za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Radeče za leto 2017

      1. Predlagatelji za podelitev priznanj Občine Radeče so lahko občani, politične stranke, krajevne skupnosti, podjetja, društva ter druge organizacije in skupnosti.

 1. Podeljujejo se naslednja priznanja:
 2. naziv Častni občan – se podeljuje občanom Občine Radeče in drugim državljanom RS, kakor državljanom tujih držav, ki imajo posebne zasluge na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture in športa ter za druge izjemne dosežke, ki so pomembni za razvoj in dvig ugleda Občine Radeče. Vsako leto se lahko podeli en naziv Častnega občana.
 3. Zlatnik Občine Radeče – podeljuje se za:

–    večletne uspehe ali enkratne izjemne dosežke trajnejšega pomena

– večletne uspehe in dosežke, s katerimi se povečuje ugled občine na  gospodarskem, družbenem ali drugem področju življenja in dela.

Vsako leto se lahko podeli največ dva Zlatnika Občine Radeče.

 1. Srebrnik Občine Radeče – podeljuje se:
 • za posebne dosežke in uspehe na vseh področjih družbenega življenja,
 • ob izredno humanem in požrtvovalnem dejanju,
 • ob drugih utemeljenih podobnih priložnostih.

Vsako leto se lahko podeli največ tri srebrnike Občine Radeče.

 1. Pobuda mora biti v pisni obliki in mora vsebovati:
 • naziv in ime predlagatelja
 • ime in priimek ter osnovne osebne podatke prejemnika priznanja
 • obrazložitev pobude
 • dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi
 • privolitev kandidata
 1. Rok za predložitev predlogov je 12. maj 2017 ali na ta dan oddani kot priporočena pošiljka po pošti. Predlogi morajo biti oddani v zaprti kuverti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom “Razpis – priznanja” in naslovom predlagatelja na zadnji strani kuverte.
 1. Razpisna dokumentacija je na voljo na vložišču Občine Radeče in na spletni strani www.radece.si. Dodatne informacije dobite na tel. št.: 56 80 800.

 

Radeče, 12. 04. 2017

Občina Radeče

Župan

Tomaž Režun, l.r.

PREDLOG ZA PODELITEV 2017

Preskoči na osrednjo vsebino