Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2017

Nazaj

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03 in spr.) in Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Radeče (Ur. l. RS, št. 81/04, 13/11, 110/13) Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče objavlja

 javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2017

 

1.  Za uresničevanje programskih nalog športa se iz proračunskih sredstev v višini 41.200,00 EUR sofinancirajo naslednje vsebine:

 • Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
 • Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
 • Programi športne rekreacije
 • Kakovostni šport
 • Šport invalidov
 • Šolanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra za potrebe izvajanja športnih programov v občini
 • Delovanje športnih društev
 • Športne prireditve
 • Športni objekti

1.1 Stroški uporabe športne dvorane in nogometnega igrišča z atletsko stezo za programe interesne športne vzgoje predšolskih in osnovnošolskih otrok, športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni šport se krijejo iz sredstev proračuna Občine Radeče v višini 40.000,00 EUR.

 1. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;

– da imajo za določene športne programe organizirano redno dejavnost in vadbo, za katero so registrirani najmanj eno leto pred datumom razpisa.

– da izvajajo programe, namenjene občanom in vključujejo najmanj 80% članov s stalnim prebivališčem v Občini Radeče.

– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost;

– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini.

 1. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programov, s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja in urnikom.
 2. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in dopolnjeni z navedbo virov financiranja.
 3.  Predlagatelji morajo posredovati tudi poročilo o opravljenem delu – izvedbi programov v letu 2016 in poročilo o porabljenih sredstvih pridobljenih na osnovi javnega razpisa v letu 2016.
 4. Prejete vloge bo ocenila komisija na podlagi Meril in kriterijev za vrednotenje športnih   programov. Z izbranimi izvajalci bo Občina Radeče sklenila pogodbo o sofinanciranju športnih programov za leto 2017. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na Občino Radeče prispele do vključno 09. februarja 2017, oziroma bodo ta dan kot priporočena pošiljka oddane na pošti.
 5. Rok za prijavo na javni razpis je 09. februar 2017. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije in jo poslati v kuverti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom “Za razpis – šport”. Na zadnji strani mora biti izpisan naslov vlagatelja.
 6. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure v vložišču občine. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na radece.si. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 03 56 80 800 (Melita Simončič).
 7. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.

Št.: 671-1/2017/2                                                                        Župan Občine Radeče

Radeče, dne 09. 01. 2017                                                          Tomaž Režun, dipl.inž.kem.tehnol., l.r.

razpis šport 2017

razpisna dokumentacija – šport 17

Preskoči na osrednjo vsebino