Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2013

Nazaj

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03 in spr.) in Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Radeče (Ur. l. RS, št. 81/04, 13/11) Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče objavlja

javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2013

1. Za uresničevanje programskih nalog športa se iz proračunskih sredstev sofinancirajo
naslednje vsebine:
a) Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
b) Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok
c) Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
d) Programi športne rekreacije
e) Kakovostni šport
f) Šport invalidov
g) Šolanje in izpopolnjevanje strokovnega kadra za potrebe izvajanja športnih programov v občini
h) Delovanje športnih društev
i) Športne prireditve
j) Športni objekti
2. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oziroma panoge, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
– da imajo za določene športne programe organizirano redno dejavnost in vadbo, za katero so registrirani, najmanj eno leto pred datumom razpisa.
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih, s sedežem v občini in v njej pretežno izvajajo svojo dejavnost;
– da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih, članstvu in plačani članarini.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programov, s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja in urnikom.
4. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in dopolnjeni z navedbo virov financiranja.
5. Predlagatelji morajo posredovati tudi poročilo o opravljenem delu – izvedbi programov v letu 2012 in poročilo o porabljenih sredstvih pridobljenih na osnovi javnega razpisa v letu 2012.
6. Prejete vloge bo ocenila komisija na podlagi Meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov. Z izbranimi izvajalci bo Občina Radeče sklenila pogodbo o sofinanciranju športnih programov za leto 2013. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na Občino Radeče prispele do vključno 11. februarja 2013, oziroma bodo ta dan kot priporočena pošiljka oddane na pošti.
7. Rok za prijavo na javni razpis je 11. februar 2013. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije in jo poslati v kuverti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom “Za razpis – šport”. Na zadnji strani mora biti izpisan naslov vlagatelja.
8. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure v vložišču občine. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na www.radece.si. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 03 56 80 800 (Melita Simončič).
9. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.

Št.: 671-2/2013/2
Radeče, dne 09. 01. 2013 Občina Radeče
Županja
Rafaela Pintarič

Priponke:

Preskoči na osrednjo vsebino