Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2010

Nazaj

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.l.RS, št. 22/98, 15/03 in spr.) in Pravilnika za vrednotenje programov športa v Občini Radeče (Ur.l.RS, št. 81/04) Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče objavlja

javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2010.

Rok za prijavo na javni razpis je 14. januar 2010. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije in jo poslati v kuverti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom “Za razpis – šport”. Na zadnji strani mora biti izpisan naslov vlagatelja.

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer vsak delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu občine.

Besedilo razpisa in obrazci so na voljo tudi v spodnjih priponkah.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 03 56 80 800 (Melita Simončič).

Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.

Občina Radeče

Priponke:

Javni.razpis.sport.2010
Obrazec.javni.razpis.sport.2010

PRILAGAJANJE