Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja JP Komunala Radeče d.o.o.

Nazaj

Na podlagi 10.b člena Odloka o preoblikovanju Javnega podjetja Komunala Radeče, p.o. (Ur. l. RS, št. 69/95, 59/98, 114/00, 57/01, 128/03, 88/11) razpisna komisija objavlja javni razpis za prosto delovno mesto

»DIREKTOR Javnega podjetja Komunala Radeče d.o.o.«

Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih
– organizacijske, strokovne in vodstvene sposobnosti; med kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje, ima lahko prednost kandidat, ki ima delovne izkušnje s področja komunalnih dejavnosti

Kandidat mora poleg dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev k prijavi priložiti še:
1. dokazilo o državljanstvu RS
2. življenjepis
3. program oz. vizijo razvoja javnega podjetja za 4-letno mandatno obdobje
4. izjavo v skladu z drugim odstavkom 255. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Ur. l. RS, št. 65/09-UPB3, 83/09, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12), da:
– ni že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
5. izjavo, da za namen tega postopka, organu, ki objavlja javni razpis, dovoljuje pridobitev podatkov iz druge, tretje in četrte alinee 4. točke iz uradnih evidenc.

Izpolnjevanje pogojev kandidatov in izbira kandidata se bo presojala na podlagi predloženih dokazil in na podlagi razgovora s kandidati, na katerega bodo vabljeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo pogoje tega razpisa.

Kandidati pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in zahtevane priloge iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom »Ne odpiraj – javni razpis za direktorja «. Rok za prijavo je 8 dni in prične teči naslednji dan po objavi razpisa.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 po končanem izbirnem postopku. Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za določen čas trajanja mandatnega obdobja 4 let, s polnim delovnim časom.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Radeče, 16.11.2012
Razpisna komisija
Številka: 100-47/2012

Preskoči na osrednjo vsebino