Javni razpis za oddajo javnega naročila storitev opravljanja šolskih prevozov

Nazaj

POVABILO

V skladu z določili 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008 in 19/2010) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije.

NAROČNIK

OBČINA RADEČE, Ulica Milana Majcna 1, 1433 RADEČE, tel. 03 568 08 00, fax 03 568 0 8 23, info@radece.si.

PONUDNIK

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti navedene v razpisni dokumentaciji.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev / ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je »Opravljanje prevozov učencev v Osnovno šolo Marjana Nemca Radeče v šolskem letu 2010/2011.«
Prevozi se opravljajo v matično Osnovno šolo Marjana Nemca Radeče in v Podružnično osnovno šolo Svibno.

Več si lahko preberete v priloženi razpisni dokumentaciji….

Priponke:

šolski prevozi – dokumentacija

Preskoči na osrednjo vsebino