Javni razpis za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2022

Nazaj

Na podlagi Pravilnika, meril in kriterijev o postopku za izbiro in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 44/02) Občina Radeče objavlja

javni razpis za financiranje in sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2022

  1. Predmet javnega razpisa so kulturni programi in sofinanciranje redne ljubiteljske kulturne dejavnosti za naslednja področja: glasba, ples, gledališče in likovna dejavnost.
  2. Iz proračuna se v višini 13.530,00 € financirajo oziroma sofinancirajo kulturni programi, ki so namenjeni čim širšemu krogu uporabnikov in sodijo v eno od naslednjih skupin:

– organizacija kulturnih prireditev posvečenih državnim in občinskemu prazniku,

– priprava in izvedba raznih oblik izobraževanja na občinski in medobčinski ravni,

– sodelovanje skupin in posameznikov na prireditvah na občinski, medobčinski, državni in meddržavni ravni,

– samostojni programi društev, skupin in posameznikov, ki pripomorejo h kakovostni kulturni ponudbi na področju Občine Radeče,

– priprava in izvedba kulturnih prireditev z udeležbo skupin ali posameznikov izven področja Občine Radeče,

  1. Iz proračuna se v višini 18.810,00 € sofinancira tudi redna ljubiteljska kulturna dejavnost.
  2. Pravico do prijave na razpis imajo kulturna društva in njihove zveze, druga društva, ki imajo v okviru svojih dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, javni zavodi, ustanove in posamezni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež na območju Občine Radeče,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,

– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,

– redno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročilo o realizaciji programov, načrt aktivnosti in poročilo o doseženih rezultatih,

– izpolnjujejo kriterije in merila iz pravilnika.

  1. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programov, s predvidenim številom udeležencev, krajem in časom izvajanja.
  2. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in dopolnjeni z navedbo virov financiranja.
  3. Predlagatelji morajo posredovati tudi poročilo o opravljenem delu – izvedbi programov v letu 2021.
  4. Rok za prijavo na razpis je mesec dni od te objave. Upoštevane bodo prijave, ki bodo prispele na Občino Radeče do 1. marca 2022, oziroma bodo ta dan kot priporočena pošiljka oddane na pošti. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije. Prijavo je potrebno poslati v kuverti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom: NE ODPIRAJ “Za razpis – kultura”. Na zadnji strani mora biti izpisan naslov vlagatelja.
  5. Razpisna dokumentacija je na voljo na www.radece.si, dobite pa jo lahko na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer vsak delovni dan v času uradnih ur v vložišču občine. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 03 56 80 800 (Melita Simončič).
  6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.

Št.: 610-1/2022/2

Radeče, dne 1. 2. 2022                                                                          Župan Občine Radeče

                                                                                                     Tomaž Režun, dipl.inž.kem.tehnol., l.r.

 

j. razpis kultura 2022

prijavni obrazec K 2022

Preskoči na osrednjo vsebino