Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeže

Nazaj

Javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeže
15.04.2010
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 ZKme – 1), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče (Ur. list RS, št. 60/07) Občina Radeče objavlja

javni razpis za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče v letu 2010.

Rok za prijavo na razpis je pričel teči 12.4.2010, upoštevane pa bodo prijave, ki bodo prispele na Občino Radeče do 2. junija 2010, oziroma bodo ta dan kot priporočena pošiljka oddane na pošti. Prijava mora biti vložena na obrazcih razpisne dokumentacije, poslati pa jo je potrebno v zaprti kuverti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom “NE ODPIRAJ-RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2010”. Na zadnji strani mora biti izpisan naslov vlagatelja.

Besedilo razpisa in obrazci so na voljo v spodnjih priponkah, razpisno dokumentacijo pa lahko dobite tudi na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer v času trajanja razpisa, vsak delovni dan v času uradnih ur v vložišču občine.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 03 56 80 800 (Slavko Kočevar).

Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 60 dneh po odpiranju vlog, ki bo 9.6.2010.

Občina Radeče

Priponke:

JR Kmetijstvo 2010
VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE 2010-dop.dej. in trženje
VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE 2010-naložbe v KG
VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE 2010-teh. podpora
VLOGA ZA SUBVENCIONIRANJE 2010-zav.premije

PRILAGAJANJE