JAVNI RAZPIS – kmetijstvo 2014

Nazaj

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08 ZKme – 1), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče (Ur. list RS, št. 60/07) in Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2014 (Ur. list RS, št. 109/12 in 110/13), Občina Radeče objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI RADEČE V LETU 2014

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa so sredstva, ki se bodo dodeljevala za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Radeče. Skladno z Uredbama komisije (ES) št. 1857/2006 in št. 1998/2006, so po shemi državnih pomoči v kmetijstvu za leto 2014, v občini Radeče razpisana sredstva v višini 15.000,00 € za naslednje namene:

SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
2.1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (11.člen) 11.500,00 €
2.2 Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (14.člen) 500,00 €
2.3 Pomoč za zaokrožitev zemljišč (15.člen) 500,00 €
2.4 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu (17.člen) 2.000,00 €
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO
2.5 Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (19.člen) 500,00 €

2. UPRAVIČENCI ZA DODELITEV SREDSTEV SO:
vse pravne in fizične osebe, ki so navedene v določbi 6. člena zgoraj navedenega Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Radeče.

3. ROK ZA PRIJAVO:
Vloge morajo biti oddane v zaprtih kuvertah s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA KMETIJSTVO 2014« od začetka razpisa dne 01. 04. 2014 do konca razpisa dne 22. 04. 2014 na naslov: OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE. Upoštevane bodo vloge, oddane na vložišču Občine Radeče do 22. 04. 2014 do 12:00 ure.

4. ODPIRANJE VLOG
Odpiranje vlog bo Komisija za kmetijstvo opravila enkrat in sicer dne 23. 4. 2014.
Odpiranje vlog ne bo javno.

5. ROK ZA OBVEŠČANJE O IZIDU RAZPISA
Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev obveščeni predvidoma v šestdesetih (60) dneh po odpiranju vlog.

6. INFORMACIJE
To je skrajšana verzija Razpisa, ki je objavljena na krajevno običajen način še na oglasnih deskah na območju občine Radeče, v Posavskem obzorniku in v neskrajšani obliki na spletni strani občine Radeče na naslovu http://www.radece.si/.
Vse morebitne dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Radeče – g. Slavko Kočevar (telefon 03 56 80 800).

Celotno besedilo razpisa in razpisna dokumentacija je priložena spodaj!

Priponke:
JR kmetijstvo 2014-osnovni

Preskoči na osrednjo vsebino