JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE V ODBORIH RRS POSAVJE

Nazaj

Regionalni razvojni svet regije Posavje (v nadaljevanju RRS) na podlagi sprejetega Poslovnika Regionalnega razvojnega sveta in sklepa 1. dopisne seje RRS z dne 17.08.2010 objavlja

JAVNI POZIV ZA SODELOVANJE
V ODBORIH REGIONALNEGA RAZVOJNEGA SVETA REGIJE POSAVJE

Poslovnik Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje v svojem 7. členu določa, da ima RRS naslednje odbore:
– odbor za človeške vire,
– odbor za infrastrukturo,
– odbor za okolje in prostor,
– odbor za gospodarstvo in
– odbor za razvoj podeželja.

Odbori RRS sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega programa na svojih področjih dela v programskem obdobju 2007-2013. Odbore vodijo vodje odborov, ki so člani RRS in jih imenuje RRS. Člane odborov bo potrdil RRS na svoji naslednji seji v roku 15 dni po zaključenem roku za sodelovanje v odborih RRS.

Posamezen odbor RRS šteje praviloma devet članov in se imenujejo izmed naslednjih predlagateljev:
– Regionalne razvojne agencije Posavje
– Občin razvojne regije Posavje, to je Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica,
– Zavoda RS za zaposlovanje, Območne službe Sevnica
– Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Posavje, Krško
– Območne obrtne zbornice Brežice,
– Območne obrtne zbornice Krško,
– Območne obrtne zbornice Sevnica,
– Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, območne enote Brežice,
– regionalnega zavoda za zdravstveno varstvo,
– regijskih študijskih središč,
– upravljavcev zavarovanih območij narave,
– drugih izpostav ministrstev oziroma institucij, ki delujejo na regionalni ravni in izrazijo interes za sodelovanje v odborih,
– nevladnih organizacij.

…..VEČ SI LAHKO PREBERETE V PRILOŽENEM DOKUMENTU.

Priponke:

javni poziv za članstvo v odborih

PRILAGAJANJE