Javni poziv za dodelitev in sofinanciranje stroškov uporabe društvenih prostorov na Gledališki poti 2, Radeče

Nazaj

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 11/18, 79/18), Uredbe o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/18), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. RS, št. 18/74, 34/88 in 5/90; Ur. l. RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 342/00, 102/02, 87/11), Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. l. RS, št. 27/14), 18. člena Statuta Občine Radeče (Ur. l. RS, št. 52/06-UPB1, 110/09, 92/12) in Sklepa o načinu uporabe društvenih prostorov na Gledališki poti 2, Radeče, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Radeče na 4. redni seji dne 21. 3. 2019 Občina Radeče objavlja

J A V N I  P O Z I V

ZA DODELITEV IN SOFINANCIRANJE STROŠKOV UPORABE

DRUŠTVENIH PROSTOROV NA GLEDALIŠKI POTI 2, RADEČE

Občina Radeče je lastnik društvenih prostorov na naslovu Gledališka pot 2, Radeče, ki jih za svojo dejavnost uporabljajo društva in ki jih po pogodbi o upravljanju upravlja JZ KTRC Radeče.

  1. Predmet javnega poziva je oddaja in sofinanciranje stroškov uporabe društvenih prostorov na Gledališki poti 2, Radeče.

Prostori, ki se nahajajo na zgornjem naslovu so:

Društveni prostor Velikost prostora
1.       Društveni prostor št. 1 24 m2
2.       Društveni prostor št. 2 17 m2
3.       Društveni prostor št. 3 24 m2
4.       Društveni prostor št. 4 26 m2
5.       Društveni prostor št. 5 32 m2
6.       Društveni prostor št. 6 17 m2
7.       Društveni prostor št. 7 15 m2
8.       Društveni prostor št. 8 18 m2

2. Občina Radeče poziva društva, ki imajo sedež v občini, da izkažejo interes za uporabo in sofinanciranje stroškov uporabe društvenih prostorov na Gledališki poti 2, Radeče.

3. Vsa zainteresirana društva vabimo, da svojo pisno prošnjo za dodelitev društvenih prostorov in sofinanciranje stroškov uporabe društvenih prostorov na Gledališki poti 2, Radeče, oddajo osebno na vložišču ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče ali po e-pošti: info@radece.si, in sicer najkasneje do dne 04. 2019.

4. Prošnji za dodelitev društvenih prostorov in sofinanciranje stroškov uporabe naj društva priložijo Poročilo o delu v preteklem letu in sporočijo morebitne spremembe podatkov društva.

5. Uporabnik društvenega prostora sklene z upravljalcem pogodbo o najemu, v kateri se dogovorijo pravice in obveznosti obeh strank ter čas trajanja pogodbe.

6. Račune za najem društvenih prostorov izdaja upravljalec JZ KTRC Radeče. Sredstva za kritje najemnine in stroškov uporabe poslovnih prostorov na naslovu Gledališka pot 2, Radeče se zagotavljajo v vsakoletnem veljavnem proračunu Občine Radeče.

7. Društveni prostori na Gledališki poti 2, Radeče se oddajo v najem na podlagi metode neposredne pogodbe. Postopek vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

8. V primeru večjega števila prijav kot je društvenih prostorov, se sklene medsebojni pisni dogovor o souporabi prostorov.

9. Javni poziv se objavi na krajevno običajen način in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št.: 352-8/2019/2

Radeče, dne 01. 04. 2019                                                                               

                                                                                               Župan Občine Radeče

                                                                                               Tomaž Režun, dipl.inž.kem.tehnol., l.r.

 

 

Preskoči na osrednjo vsebino