Javna predstavitev predloga načrta ZIR ob potresu Občine Radeče

Nazaj

Na podlagi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB, 97/10), 13. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/012) objavljam

JAVNO PREDSTAVITEV
PREDLOGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU
OBČINE RADEČE

I.
Občina Radeče z javno predstavitvijo predloga občinskega načrta, vabi k sodelovanju zainteresirano javnost, k podaji predlogov pri izdelavi in spreminjanju predloga načrta ob potresu.
II.
Predlog predloga načrta zaščite in reševanja ob potresu je objavljen na spletni strani Občine Radeče, na naslovu: www.radece.si oziroma je dostopen na Občini Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče v času uradnih ur.
Javna predstavitev bo trajala od 23. 10. 2015 do 24. 11. 2015.
III.
Predlogi in mnenja se lahko do vključno 24.11.2015 pošljejo na naslov Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče ali na elektronski naslov: info@radece.si.
IV.
Občina Radeče bo zbrana mnenja in predloge proučila. V predlog načrta zaščite in reševanja se lahko vključijo le tisti predlogi in mnenja, ki so skladni z rešitvami v temeljnem načrtu zaščite in reševanja.

Priloga:Nacrt.ZiR.ob.potresu.predlog.2015

ŽUPAN:
Tomaž REŽUN

PRILAGAJANJE