Izvajanje Motivacijskega projekta udejanjanja turističnih potencialov

Nazaj

Ozadje projekta
Trdno prepričanje o potencialih, ki jih za razvoj turizma premore območje občine Radeče, že več let spremljajo različne – s turizmom povezane – ideje številnih posameznikov. Nekatere so vsem dobro znane, druge obstajajo zgolj v obliki intimnih misli in želja, tretje so popolnoma neizoblikovane, morda zgolj sanje. V želji, da bi tem idejam in željam prisluhnili, da bi posameznikom z idejami ponudili motivacijo in roko sodelovanja za realizacijo njihovih idej in morebitno vključitev v turistično ponudbo naše občine in tudi pomoč pri vključevanju v turistično ponudbo regije, se je Občina Radeče prek JZ KTRC Radeče odločila za prijavo projekta na prvi javni poziv Lokalne akcijske skupine Posavje za sofinanciranje iz nepovratnih sredstev 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.
JZ KTRC Radeče je projekt, poimenovan Motivacijski projekt udejanjanja turističnih potencialov, zastavil kot skupen projekt s partnerjema Turistično društvo Radeče in Turistično društvo Ostrovrharji Svibno. S tem je projekt poleg strokovnega znanja pridobil dodano vrednost na področju identifikacije potencialnih udeležencev projekta in projektnih motivatorjev.

Trenutne aktivnosti
Aktivnosti v zvezi z izvajanjem projekta so pričele potekati s koncem septembra lanskega leta, ko je JZ KTRC Radeče kot prijavitelj prejel odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, s katero je bil projekt dokončno potrjen kot eden izmed izbranih projektov za sofinanciranje. Vrednost oz. znesek sofinanciranja sofinanciranja upravičenih stroškov v skladu prijavo znaša 16.025 EUR.
Projekt, ki bo trajal 15 mesecev, je sestavljen iz treh faz, znotraj katerih bo potekalo osem časovno-zaporednih glavnih aktivnosti. Razvoj projekta in nadzor nad njim je prevzel projektni svet, ki je bil ustanovljen takoj po odobritvi projekta, in v katerega so bili imenovani trije predstavniki JZ KTRC Radeče ter po dva predstavnika obeh turističnih društev. Kot predsednica projektnega sveta je bila izvoljena direktorica JZ KTRC Radeče Marija Imperl, vodja projekta pa je že od njegove prve prijave naprej mag. Matjaž Šušteršič.
V prvi glavni aktivnosti, ki je pričela potekati takoj po ustanovitvi projektnega sveta, je JZ KTRC Radeče skupaj s partnerjema zasnoval teoretični koncept projekta, po katerem bo potekalo nadaljnje delo, ter pričel prve aktivnosti predstavljanja projekta javnosti. Zasnova projekta je tako predstavljena na spletni strani KTRC Radeče, več o samem projektu s strani njegovih avtorjev pa je moč prebrati na projektnem blogu na spletni strani KTRC Radeče/blog. Znotraj prve glavne aktivnosti so že v oktobru pričele potekati aktivnosti, povezane s terensko analizo območja celotne občine Radeče in prepoznavanjem potencialnih udeležencev projekta. V sodelovanju s krajevnima skupnostma Jagnjenica in Svibno je bila na Svibnem organizirana motivacijska delavnica, k sodelovanju so bili povabljeni predsedniki krajevnih skupnosti na območju občine, opravljeni so bili prvi osebni obiski oz. posvetovanja s potencialnimi udeleženci projekta. Pričel je nastajati nabor udeležencev, na podlagi katerega je še v lanskem letu stekla druga glavna aktivnost projekta, osredotočena na analizo potencialov udeležencev in identifikacijo posebnih interesnih področij, ki te udeležence zanimajo.Posebej velja omeniti, da nabor udeležencev še ni dokončno zaključen, zato so vsi posamezniki, ki jih zanima razvoj turizma na območju občine Radeče, toplo vabljeni k pristopu v projekt.
Projekt je trenutno sicer v fazi priprave tretje glavne aktivnosti, enodnevnega motivacijskega programa, v okviru katerega bodo udeleženci z ogledi primerov dobrih praks, predstavitvami projektnih motivatorjev in sodelovanjem na delavnicah spoznali priložnosti in možnosti, ki jih nudi vključevanje v turistične tokove, predvsem pa bodo prejeli spodbuditvene impulze za realizacijo teh priložnosti. Motivacijski program bo izveden 15. januarja, za udeležence bo v celoti poskrbljeno s strani avtorjev projekta.

Aktivnosti v prihodnosti
V naslednji glavni aktivnosti bo projektni svet obdelal podatke, pridobljene z osebnimi obiski udeležencev in vprašalniki, na podlagi česar bodo v peti aktivnosti izvedene tehnične delavnice za posamezna interesna območja. Na njih bodo udeleženci prejeli konkretne informacije o zakonskih oz. tehničnih možnostih realizacije njihovih idej, izdana bo brošura z osnovnimi informacijami na to temo, izvedeni bodo individualni sestanki. Sklepne aktivnosti projekta bodo povezane s spremljanjem nadaljnjih načrtov projektov, disseminacijo rezultatov projekta širši javnosti ter vključevanjem novih ponudnikov v aktualno turistično ponudbo.
Posebej je potrebno poudariti, da je Motivacijski projekt udejanjanja turističnih potencialov v svojem bistvu zgolj motivacijski projekt brez neposrednih materialnih učinkov za udeležence – vseeno pa je njegova vrednost izjemna, saj je usmerjen v prihodnost, v spodbujanje razvoja turizma in kreativni razvoj oz. realizacijo idej posameznikov na območju občine Radeče.

PRILAGAJANJE