Dnevni red 20. redne seje Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS št. 52/2006 – UPB1) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo) sklicujem 20. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v ponedeljek 30. novembra 2009, ob 16.00 uri v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče

DNEVNI RED

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 19.10.2009

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

5. Zavzem stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predstavnik Savaprojekt d.d. Krško

6. Obravnava in sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovni objekt na Njivicah v Radečah – druga obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar

7. Obravnava in sprejem Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Radeče- skrajšani postopek
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

8. Sprejem neuradnega prečiščenega besedila
a) Odloka o vzreji psov in obveznostih pri vzdrževanju čistoče javnih površin
b) Odloka o grbu in zastavi Občine Radeče
c) Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
d) Odloka o komunalnih taksah v Občini Radeče
e) Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

9. Obravnava in sprejem Odloka o razglasitvi hiše Svibno 17, Radeče, za kulturni spomenik lokalnega pomena – prva obravnava
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti gdč. Melita Simončič

10. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: predsednik Nadzornega odbora Občine Radeče mag. Franci Čeč

11. Razprava in sklepanje o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, enota vrtec Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti gdč. Melita Simončič in podžupanja ga. Rafaela Pintarič

12. Obravnava in sprejem soglasja k povišanju cen storitev kabelskega sistema v Občini Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: direktorica občinske uprave ga. Brigita Stopar

13. Razprava in sklepanje o Letnem programu športa v Občini Radeče za leto 2009
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za družbene dejavnosti gdč. Melita Simončič

14. Sklepanje o sklenitvi menjalne pogodbe namesto razlastitve
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: svetovalka za splošne in pravne zadeve ga. Nataša Žnidaršič Mavri

15. Sklepanje o neodplačnem prenosu nepremičnine namesto razlastitve na Občino Radeče
– gradivo priloženo
– uvodna pojasnila: višji svetovalec za gospodarstvo g. Slavko Kočevar

16. Razno

Župan Občine Radeče
Matjaž Han

VABLJENI:
– svetniki
– direktorica občinske uprave
– predsednik NO
– podžupanja
– uvodničarji:/zaposleni na občini/
– predstavnik Savaprojekt d.d. Krško (k 5. točki dn. reda)
– direktorji javnih zavodov in
– direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– direktor KKS Radeče
– predsedniki svetov KS
– akreditirani novinarji

Preskoči na osrednjo vsebino