5. redna seja Občinskega sveta Občine Radeče

Nazaj

Številka: 900- /2011
Datum: 19. 01. 2011

Na podlagi 22. člena Statuta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 25. 01. 2010) in 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Radeče (neuradno prečiščeno besedilo z dne 23 04. 2008) sklicujem 5. redno sejo Občinskega sveta Občine Radeče, ki bo

v petek, dne 28. januarja 2011, ob 16. uri
v prostorih sejne sobe občinske uprave Občine Radeče.

D N E V N I R E D :

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje, z dne 24. 01. 2011

2. Obravnava in potrditev dnevnega reda

3. Pregled realizacije sklepov zadnje seje

4. Vprašanja, mnenja in pobude svetnikov

5. Obravnava in potrditev predloga za Priznanje Ivana Pešca za leto 2011
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Rafaela Pintarič

6. Obravnava in sklepanje o predlogu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za imenovanje predstavnika v Garancijski odbor Regionalnega centra za razvoj d.o.o., Zagorje
– Gradivo priloženo
– Uvodna pojasnila: Predsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ga. Rafaela Pintarič

7. Splošna razprava o predlogu Proračuna Občine Radeče za leti 2011 in 2012
– Gradivo je bilo posredovano z vabilom za 4. redno sejo, dne 24. 01. 2011
– Uvodna pojasnila: župan g. Matjaž Han

8. Razno

Župan Občine Radeče
Matjaž Han

VABLJENI:
– Svetniki
– Direktorica občinske uprave
– Podžupanja
– Predsednica Nadzornega odbora občine
– Uvodničarji
– Direktorji javnih zavodov in
– Direktor JP Komunala Radeče d.o.o.
– Predsedniki Svetov KS
– Akreditirani novinarji

PRILAGAJANJE