Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2024

Nazaj

Na podlagi 19. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Radeče (Ur. l. RS, št. 189/20) Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2024

 

 1. Za uresničevanje programskih nalog športa se iz proračunskih sredstev v višini 46.254,00 EUR sofinancirajo naslednje vsebine:
 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • Kakovostni šport
 • Šport invalidov
 • Športna rekreacija
 • Šport starejših
 • Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
 • Delovanje športnih društev in zvez
 • Športne prireditve
 • Športni objekti in površine za šport v naravi

1.1 Stroški uporabe športne dvorane in nogometnega igrišča z atletsko stezo za prostočasno športno vzgojo otrok in mladine, športno vzgojo otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport ter šport starejših se krijejo iz sredstev proračuna Občine Radeče v višini 40.000,00 EUR.

 1. Na razpis za sofinanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji, zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki, društva in druge organizacije v Občini Radeče, ki so registrirane za opravljanje nepridobitne dejavnosti v športu in izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani in imajo sedež v občini najmanj dve leti oz. eno leto, če športna panoga v občini še ni zastopana, in da imajo za prijavljene dejavnosti:

 •  zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu;

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti;

 • da izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur (po dve uri tedensko), razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen;

– da izvajajo programe, namenjene občanom in vključujejo najmanj 80% članov s stalnim prebivališčem v Občini Radeče;

– da imajo skladno z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva) ter evidenco o udeležencih programa.

 1. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programov, s seznamom udeležencev, krajem izvajanja in urnikom.
 2. Programi morajo biti finančno ovrednoteni in dopolnjeni z navedbo virov financiranja.
 3. Predlagatelji morajo posredovati tudi poročilo o opravljenem delu – izvedbi programov v letu

2023 in poročilo o porabljenih sredstvih pridobljenih na osnovi javnega razpisa v letu 2023.

 1. Prejete vloge bo ocenila komisija na podlagi Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v Občini Radeče. Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na Občino Radeče prispele do vključno 10. februarja 2024 oziroma bodo ta dan kot priporočena pošiljka oddane na pošti.
 2. Rok za prijavo na javni razpis je 10. februarja 2024. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije in jo poslati v kuverti na naslov Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, s pripisom “Za razpis – šport”. Na zadnji strani mora biti izpisan naslov vlagatelja.
 3. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, in sicer vsak delovni dan, v poslovnem delovnem času, v vložišču občine. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na radece.si. Dodatne informacije dobite na telefonski številki 03 56 80 800 (Melita Simončič).
 4. Odpiranje vlog bo komisija opravila v prostorih Občine Radeče, predvidoma 21. februarja 2024 in ne bo javno.
 5. Izbrani izvajalci LPŠ bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis.

 

Št.: 671-1/2024/2                                                                                        Župan Občine Radeče

Radeče, dne 9. 1. 2024                                                                Tomaž Režun, dipl. inž. kem. tehnol. l. r.

 

besedilo razpis šport 2024

Razpisna dokumentacija – šport 2024

Letni program športa 2024

Preskoči na osrednjo vsebino