Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov društev na področju kmetijstva v letu 2020

Nazaj

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev na področju kmetijstva iz proračuna Občine Radeče (Uradni list RS, št. 84/09) in Odloka o proračunu Občine Radeče za leto 2020 (Uradni list RS, št. 80/19) objavlja naslednji

 

 JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUŠTEV NA PODROČJU KMETIJSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE RADEČE V LETU 2020

 

 1. Izvajalci projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega razpisa so registrirana društva (hortikulturna, čebelarska in druga podobna društva) v občini Radeče, katerih namen je ozaveščanje in izobraževanje članov in širše javnosti na svojem področju delovanja. Po tem pravilniku se ne financirajo gasilska društva in društva, ki spadajo v področje športa, kulture oziroma društva, katerih delovanje in aktivnosti so predmet sofinanciranja v ostalih razpisih Občine Radeče.
 2. Predmet sofinanciranja so strokovne ekskurzije, predavanja in akcije – projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji dejavnosti zastopa.
 3. Razpisana višina sredstev v proračunskem letu 2020 je 2.000,00 EUR.
 4. Izvajalci programov na področju društev morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
 • da imajo sedež v Občini Radeče,
 • da so registrirani za opravljanje programov na področju ustrezne dejavnosti društev oziroma, da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost na tem področju,
 • da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na svojem področju,
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
 • da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto,
 • da imajo sprejet letni delovni načrt za tekoče proračunsko leto, ki ga skupaj s potrjenim finančnim načrtom posredujejo občinski upravi,
 • da dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
 1. Razpisna dokumentacija in obrazec vloge so na voljo na vložišču Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče ter v elektronski obliki na spletni strani radece.si. Izvajalci morajo prijavo na razpis oddati izključno na predpisanih obrazcih. Več informacij o razpisu je na voljo na tel. št. 03 56 80 800 (Melita Simončič).
 2. Rok za oddajo vlog je najkasneje do 30. 6. 2020 do 15.00 na vložišču Občine Radeče ali tega dne oddano priporočeno po pošti na naslov: Občine Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče.
 3. Odpiranje, pregled in ocenitev prispelih vlog oziroma predlogov programov in projektov društev s predlogom izbora programov in projektov ter določitev predloga višine financiranja oziroma sofinanciranja teh programov in projektov opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Odpiranje vlog ne bo javno.
 4. Občinska uprava s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa v roku 15 dni po zaključku razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetja sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
 5. Prijavitelji prijavo oddajo v zaprti kuverti na naslov: OBČINA RADEČE, ULICA MILANA MAJCNA 1, 1433 RADEČE s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS DRUŠTVA«.

 

Radeče, 15. 6. 2020                                                                                                    

Št.: 330-20/2020/2                                                                                      Župan Občine Radeče

                                                                                                                              Tomaž Režun, l.r.                          

razpis kmet. 2020

obrazec vloge DRUŠTVA KMET 20

vzorec pogodbe KMET. 2020

 

PRILAGAJANJE