Novice

Projekt ESPR: Po-Savski rečni turizem

    PO-SAVSKI REČNI TURIZEM   Akronim: PORT Vrednost projekta:  195.159,39 € Vrednost sofinanciranja: 139.000,00 € Partnerji: Občina Radeče, KTRC Radeče, Ribiška družina Radeče, Posavski muzej Brežice, Hortikulturno društvo Radeče Trajanje: januar 2021 do junij...

Posavska potujoča knjižnica v naši občini v sredo, 17. novembra

V naslednjem tednu bo Posavska potujoča knjižnica obiskala postajališča po razporedu objavljenem na naši spletni strani – http://posavska-potujoca.si/razpored-obiskov-ppk/ V skladu z vladnim odlokom je za vstop v bibliobus treba izkazati izpolnjevanje PCT pogoja (tudi otroci...

Obvestilo občanom o novem Odloku o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov električne energije v Občini Radeče za leto 2021

Občinski svet Občine Radeče na 1. izredni seji dne 22. 10. 2021 sprejel ODLOK o dodelitvi enkratne subvencije za plačilo stroškov električne energije v Občini Radeče za leto 2021 (Ur. l. RS, št. 172/2021) https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-3401/odlok-o-dodelitvi-enkratne-subvencije-za-placilo-stroskov-elektricne-energije-v-obcini-radece-za-leto-2021...


ARHIV NOVIC

Razpisi

Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Zdravstvenega doma in Kulturnega doma Radeče

Občina Radeče objavlja Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt energetskega pogodbeništva na objektih Zdravstvenega doma in Kulturnega doma Radeče Več v prilogah: 430-6-2021-2-poziv priloga1-REP-ZD Radece2021c priloga2-REP-KD Radece2021c...

Razpis za oddajo neprofitnega stanovanja v najem

Občina Radeče s tem javnim razpisom oddaja v najem neprofitno stanovanje na naslovu Ulica OF 2, Radeče. Za neprofitno stanovanje št. 2, v 2. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Ulica OF 2, Radeče v izmeri...

Obvestilo o razpisih Posavske štipendijske sheme

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022 Regionalna razvojna agencija Posavje je dne 26. 2. 2021 objavila Javni razpis za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2021/2022. NAMEN JAVNEGA RAZPISA je izbor projektov...


ARHIV RAZPISOV
Regionalna razvojna agencija Posavje, vodilni partner LAS Posavje, je v četrtek, 12. julija 2018, s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki upravlja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), prejela potrditev operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje. Prijavitelj operacije Stara šola za nove ideje (akronim: ŠOLA-IDEJ) je Občina Radeče, partnerji v projektu pa so JZ KTRC Radeče, Krajevna skupnost Jagnjenica, Telesnokulturno društvo Jagnjenica in Društvo kmečkih žena Arnika. Skupna vrednost projekta znaša 201.003,74€, v višini 85 % (146.652,93€) bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se je pričela izvajati v mesecu novembru 2018, zaključila pa se bo do konca aprila 2020. Izvajanje projekta bo v celoti potekalo na problemskem območju občine Radeče, natančneje na območju krajevne skupnosti Jagnjenica. Projekt Stara šola za nove ideje je usmerjen v krepitev socialne skupnosti na podeželju skozi ustvarjanje priložnosti za srečevanje in postopno aktivacijo ranljivih skupin (predvsem brezposelni mladi, ženske na podeželju in starejši) skozi različne oblike aktivnosti za prepoznavanje potencialov na podeželju. Osnovni cilj operacije Stara šola za nove ideje je oživeti podeželsko lokalno skupnost z aktivacijo potencialov ranljivih skupin. S tem bo dosežena večja kvaliteta življenja na danem območju, okrepljena povezanost med podeželjem in urbanimi središči ter izboljšan ekonomski in socialni položaj prebivalcev. Hkrati se bo zagotovilo učinkovito in trajnostno upravljanje z okoljem ter naravno in kulturno dediščino. Projekt se v svojem bistvu dotika tudi posebnih ciljev Strategije lokalnega razvoja, saj stremi k izboljšanju pogojev oz. aktivaciji ranljivih skupin podeželskega prebivalstva v smeri družbene reintegracije. Prepoznani so potenciali lokalnega okolja in podani impulzi za njihovo realizacijo tudi v smislu krepitve pogojev za rast malih ponudnikov v raznolikih perspektivnih dejavnostih. Cilji bodo doseženi s pomočjo skrbno izbranih projektnih partnerjev, ki dobro poznajo problematiko lokalne skupnosti, hkrati pa premorejo širok spekter za skupnost uporabnih znanj. Izvedba vzdrževalnih del na kulturno-varstveno zaščitenem objektu stare šole na Jagnjenici kot prva in pomembna dejavnost projekta omogoča izvajanje vsebinskega dela projekta. Ostale glavne aktivnosti predstavljajo delavnice s področja turizma, kulinarike, interpretacije narave, dva študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Izjemno pomembna dejavnost operacije je aktivacija mladih v smislu spodbujanja podjetništva na podeželju. Zagotovo bo najvidnejši rezultat operacije Stara šola za nove ideje adaptiran objekt, stična točka krajevne skupnosti Jagnjenica. Z urejenim degustacijskim kotičkom, inovativnim interpretacijskim centrom, ki bo pripomogel k osveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, ter novimi turističnimi produkti bo stavba nudila možnost za nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bosta tako razvita AgroTour itinerar in turistični produkt pod imenom Gozdna železnica. Del le-tega bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice. Znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, bo zagotovo v številnih vidikih okrepilo socialno skupnost, posledično bo povečano zadovoljstvo prebivalstva s kvaliteto življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi bo tako živela tudi po zaključku projekta.Evropska komisija, namenjena EKSRP - http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

PRP - https://www.program-podezelja.si/
PRILAGAJANJE