Splošne zadeve

Nazaj

Tajnica direktorja V

Marinka Titovšek, upr.adm.teh.
zupan@radece.si

Na področju splošnih zadev se v sodelovanju z zaposlenimi na drugih področjih dela opravljajo predvsem naloge, ki se nanašajo na:

  • organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
  • zagotavljanje informacijske podpore procesom v občinski upravi,
  • izvajanje nalog pisarniškega poslovanja,
  • vodenje baz podatkov,
  • hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva,
  • nabavo opreme, drobnega inventarja ter pisarniškega in drugega materiala za delo občinske uprave ter njeno vzdrževanje,
  • organizacijska in tehnična opravila pri izvedbi protokolarnih dogodkov,
  • stike z javnostjo.