Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Občina Radeče
Sedež organa: Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče
Odgovorna uradna oseba: TOMAŽ REŽUN, župan
Datum zadnje spremembe: 5. 8. 2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.radece.si
Druge oblike kataloga: v tiskani in elektronski obliki je dostopen na sedežu organa

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Radeče (Ur.l.RS, št. 109/01) občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, ki so določena s tem odlokom.

Na področju splošnih zadev opravlja občinska uprava naslednje naloge:
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe,
– kadrovske zadeve,
– sprejem in odprava pošte ter arhiviranje za potrebe občinskih organov,
– naloge, ki se nanašajo na civilno zaščito in reševanje,
– druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

Na področju normativno-pravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– priprava splošnih in drugih aktov ter mnenj in stališč, ki jih sprejemajo župan, občinski svet in drugi občinski organi,
– sestavljanje pogodb, ocen sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb,
– strokovno pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– strokovno pravno pomoč pri izvajanju volilnih opravil,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji,
– vodi evidenco o upravnih stvareh,
– sodeluje v upravnih postopkih, kijih vodijo drugi pristojni organi,
– opravlja druge naloge, s področja upravnih zadev.

Na področju javnih financ občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,
– zagotavlja strokovno pomoč občinskim organom pri sprejemanju in izvrševanju občinskih splošnih in drugih aktov s področja javnih financ,
– opravlja finančno-knjigovodska dela in druga strokovna opravila za proračun, občinske sklade, režijske obrate, javne zavode, javna podjetja in krajevne skupnosti,
– spremlja, analizira in oblikuje cene iz pristojnosti občine in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,
– spremlja in analizira davke iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarstva in kmetijstva občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strategijo razvoja občine ter programske usmeritve in programe razvoja posameznih dejavnosti s področja gospodarstva,
– izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj javnega podjetja ali zavoda na področju gospodarskih javnih služb,
– spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
– pripravlja in spremlja izvajanje javnih naročil,
– opravlja druge naloge s tega področja.

Na področju družbenih dejavnosti občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja razvojne usmeritve in razvojne programe na različnih področjih družbenih dejavnosti,
– skrbi za realizacijo programov v skladu s proračunom, koordinira delovanje različnih subjektov na področjih družbenih dejavnosti in opravlja nadzor nad izvajanjem programov,
– pripravlja in izvaja programe javnih del,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v področje družbenih dejavnosti.

Na področju urejanja prostora občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programska izhodišča za spremljanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
– pripravlja prostorske akte občine,
– izdaja lokacijske dokumentacije,
– vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
– nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju varstva okolja občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
– pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
– opravlja druge upravne naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.

Na področju gospodarskih javnih služb in infrastrukture občinska uprava opravlja naslednje naloge:
– pripravlja strokovne podlage za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih služb,
– izdeluje programe razvoja gospodarskih javnih služb, skrbi za njihovo izvajanje in izvaja nadzor nad njihovim izvajanjem,
– pripravlja projekte in investicijske programe in opravlja nadzor nad investicijami,
– opravlja druge naloge na tem področju.

Organigram organa: Organizacija občinske uprave

2.b / (samo ministrstva)

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Marta Ašič, dipl. oec., finančnica

E-pošta: racunovodstvo@radece.si, tel.: 03 568 08 15

Melita Simončič, dipl. oec., svetovalka za družbene dejavnosti
E-pošta: druzbene.dej@radece.si, tel.: 03 568 08 06

mag. Matjaž Šušteršič, univ. dipl. oec., višji svetovalec za projektno delo in investicije,
E-pošta: gospodarstvo@radece.si; tel.: 03 568 08 16

Nataša Žnidaršič Mavri, univ. dipl. prav., svetovalka za splošne in pravne zadeve.
E-pošta: pravnica@radece.si, tel.: 03 568 08 05

Dalibor Crljenković dipl. var. Inž., višji svetovalec za gospodarstvo
E-pošta: dalibor.crljenkovic@radece.si, tel.: 03 568 08 18

Pooblaščenci so pooblaščeni za dajanje informacij javnega značaja s svojega delovnega področja in delujejo v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. Pooblaščenci delujejo na naslovu: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, Radeče, tel. 03/56-80-800, faks 03/56-80-823, elektronska pošta: info@radece.si.

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi:
Povezava na državni register predpisov

Predpisi lokalne skupnosti: Povezava na Register lokalnih predpisov
Sprejeti akti občine
Uradno in neuradno prečiščena besedila

Povezava na spletne strani, kjer so objavljeni sprejeti akti Predpisi EU: Povezava na evropski register predpisov

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:
Predlogi zakonov

Predlogi občinskih predpisov: /

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz z delovnega področja organa, s katerimi organ razpolaga, urejeni po vsebinskih sklopih

Sprejeti strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih: v pripravi Strategija razvoja Občine RadečePredlagani strateški in programski dokumenti po vsebinskih sklopih – povezave na ločene dokumente: Z delovnega področja občinske uprave trenutno ni takšnih dokumentov.

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:

(Evidence so dostopne na sedežu občine v času uradnih ur, vodijo se v slovenskem jeziku, podatki v evidencah se redno osvežujejo, podatki se nanašajo na območje občine Radeče)

 

1.
Ime evidence: REGISTER STANOVANJ V LASTI OBČINE
Normativna podlaga: Stanovanjski zakon
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

2.
Ime evidence: EVIDENCA NAJEMNIH POGODB ZA POSLOVNE  PROSTORE
Normativna podlaga: Stanovanjski zakon
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

3.
Ime evidence: EVIDENCA POSLOVNIH PROSTOROV  V LASTI OBČINE RADEČE
Normativna podlaga: Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

4.
Ime evidence: EVIDENCA O PLAČANIH STROŠKIH DOMSKE OSKRBE ZA STAREJŠE OBČANE OBČINE RADEČE
Normativna podlaga: Zakon o dedovanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

5.
Ime evidence: EVIDENCA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
Normativna podlaga: Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

6.
Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ZAČASNE OPROSTITVE PLAČILA VRTCA
Normativna podlaga: Zakon o vrtcih, Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

7.
Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCA V OBČINI RADEČE
Normativna podlaga: Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Radeče (Ur. l. RS, št.  41/07,32/09, 11/13)
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

8.
Ime evidence: EVIDENCA DOBITNIKOV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE RADEČE
Normativna podlaga: Odlok o priznanjih Občine Radeče (Ur. l. RS, št.  49/05)
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

9.
Ime evidence: EVIDENCA UPRAVIČENCEV DO ENKRATNE DENARNE POMOČI IZ PRORAČUNA OBČINE RADEČE
Normativna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči v občini Radeče  (Ur. l. RS št.22/13)
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

10.
Ime evidence: EVIDENCA ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI
Normativna podlaga: Zakon o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

11.
Ime evidence: EVIDENCA O PRISOTNOSTI ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU
Normativna podlaga:  Uredba o upravnem poslovanju
Opis in pogoji dostopa do evidence: –
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu občine v času uradnih ur

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: Prostorski informacijski sistem občin – PISO
*za dostop kliknite na povezavo zgoraj

Seznam zbirk:

  • kratek opis namena zbirke: /
  • opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: /
  • opis dostopa do zbirke: /

 

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:
Letno poročilo o izvrševanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (v nadaljevanju)

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa preko spleta z navedbo tehničnih pogojev in oblik v katerih se nahajajo informacije javnega značaja: Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Netscape, Explorer ali Mozilla.

Opis “fizičnega” dostopa z navedbo uradnih ur, prostora in načina seznanitve z informacijo: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, informacije lahko dobite v času uradnih ur pri pooblaščenih osebah organa.

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami v skladu s 13. členom Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja: Na spletnih straneh je omogočen ogled vsebin v tekstovni obliki s pomočjo povečave črk.

Opis delnega dostopa: V skladu z določili Uredbe o posredovanju informacij javnega značaja

Stroški pridobivanja informacij javnega značaja

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):